Cursusbeleid

Cursusbeleid Zwangerschapsyoga

Het lesgeld dient voor aanvang van de les te worden betaald à contant. Lesgeld kan worden teruggestort in geval van medische klachten indien men een verklaring van arts kan overleggen.

Dit gaat pas in vanaf het moment dat men schriftelijk of per e-mail de lessen stopzet. Er worden administratiekosten van 25 euro in rekening gebracht. Als zonder medische redenen de cursus minder dan 48 uur voor de eerste les wordt afgezegd, moet ik de hele cursus in rekening brengen.

Bij financiële problemen kan men in overleg met de docent in termijnen betalen. Bij onvoldoende aanmeldingen of ziekte van de docent, kan de les worden geannuleerd. In dit geval wordt het reeds betaalde lesgeld verrekend met de volgende lessen of teruggestort. Bij afwezigheid graag tijdig de docent telefonisch of via de mail inlichten.

Cursusbeleid Baby/Kindercursussen

Op tijd komen:
Al kan het soms heel lastig zijn om het huis te verlaten met een kleintje, probeer op tijd te komen. De ruimte is iedere week een kwartier voor aanvang van de les open. Mocht het toch een keer gebeuren dat je een les later binnen komt, probeer je dan rustig bij de groep te voegen.

Annuleren:
Er kan binnen 48 uur voor de eerste les geannuleerd worden. Het volledige cursusgeld minus € 25 (kosten van de eerste les plus administratiekosten) wordt dan teruggestort. Na 48 uur is dit niet meer mogelijk.

Bezoekers:
Graag bezoekers buiten de les houden. Zoals de meeste yogalessen, zullen we leren
door iets te ervaren in een niet-beoordelende omgeving, met nieuwe en ervaren
ouders of verzorgers om ons heen. Heb je vragen hierover, bel me dan gerust.

Andere ouder of verzorger:
Als de ene ouder niet kan, dan kan altijd de andere ouder, opa, oma of oppas met het kindje komen. Yoga is voor iedereen en ook voor beide ouders. Weet dat yoga verbinding betekent.

Ziekte:
Ouder en kind zijn beiden vrij van symptomen als diaree, overgeven en koorts .

Go with the flow:
Houd tijdens de les je kindje goed in de gaten. Kijk wat hij of zij prettig vindt. Merk je dat een houding genoeg is geweest, wees dan zo vrij te stoppen of even pauze te nemen. Heeft je kindje dorst, geef hem gerust wat te drinken. Voel je ook niet gegeneerd discreet een vieze luier te verschonen tijdens de les.

Vertrouwelijk:
Sommige gesprekken en gevoelens die in de les opkomen, zijn beter om voor je te houden. Behandel anderen met die privacy, eerbied en respect zoals jezelf ook behandeld wilt worden. Ik wens je heel veel plezier in de lessen!

Privacyverklaring

Privacyverklaring MaPaKi

MaPaKi, gevestigd aan Lange Acker 41, 1965TM Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
MaPaKi
Kristina van der Geest
Lange Acker 41
1965TM Heemskerk
+31630131607
info@mapaki.nl
https://www.mapaki.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MaPaKi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via het aanmeldingsformulier, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MaPaKi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om diensten bij je af te leveren.
 • MaPaKi verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MaPaKi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MaPaKi) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MaPaKi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (deel 1): deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als geboortedoula. Als de cursus afgelopen is of als wij de baby-welkom-walk gehad hebben, of mijn btw aangifte (alle 3 maanden) gedaan heb. Hieronder vallen gegevens over:
  • achternaam,
  • geslacht,
  • geboortedatum,
  • adresgegevens,
  • telefoonnummer,
  • bankrekeningnummer,
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld je aanmelding, in correspondentie en telefonisch.
 • Persoonsgegevens (deel 2): deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering) en het maken van statistieken door MaPaKi. Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen tevens geanonimiseerd gebruikt worden voor externe publicatie, maar zullen dan eerst geanonimiseerd worden. Hieronder vallen gegevens over:
  • voornaam,
  • voornaam baby,
  • geslacht baby,
  • geboortedatum baby,
  • e-mailadres,

Delen van persoonsgegevens met derden

MaPaKi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MaPaKi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MaPaKi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mapaki.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MaPaKi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MaPaKi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bestanden met persoonsgegevens worden nog eens extra beveiligd door deze op te slaan in een map die beveiligd is met een wachtwoord.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met MaPaKi via info@mapaki.nl